لینک دانلود|ارائه مدل ارتقای مدیریت منابع انسانی در سازمانهای ایرانی(تعداد صفحات:13)|

ارائه مدل ارتقای مدیریت منابع انسانی در سازمانهای ایرانی(تعداد صفحات:13)|50071341|orw1676101|
در حال حاظر شما فایل با عنوان ارائه مدل ارتقای مدیریت منابع انسانی در سازمانهای ایرانی(تعداد صفحات:13) را دنبال می کنید .

چکیدهجامعه آماری کلیه کارمندان » ارائه مدل ارتقای مدیریت منابع انسانی در سازمانهای ایرانی « هدف این تحقیق شرکت زیرساخت امن خدمات تراکنشی به تعداد 151 نفر، حجم نمونه براساس جدول مورگان 111 نفر و روش نمونه می باشد. اطلاعات از ادبیات اخیر مدیریت منابع انسانی استخراج شده و داده های » طبقه ای نسبتی در دسترس « گیری ای که برای بررسی بیشتر مؤلفه های دخیل در ارتقای مدیریت منابع » پرسشنامه بسته پاسخ محقق ساخته « لازم، با » محاسبه آلفای کرونباخ « و » روایی محتوایی « انسانی تدوین شده بود، گردآمده و روایی و پایایی آن به ترتیب با روش تضمین گشته است. برای بررسی روایی ابزار، پرسشنامه از نظر چندتن از اساتید مجرب منابع انسانی که اکثراً جزو مشاوران شرکتهای مختلف بوده اند گذشته و طبق صلاحدید آنان، اصلاح شد. برای بررسی پایایی، پرسشنامه بین 22 نفر از نمونه توزیع و آلفای کرونباخ آنها 28.1 محاسبه گشت که پایایی قابل قبولی است. پرسشنامه ها در بین افراد نمونه توزیع گشته و رگرسیون با T ، و بعد از یک فاصله زمانی یک هفته ای، گرداوری شدند. داده ها ازطریق آزمونهای کولموگروف-اسمیرنوف تجزیه و تحلیل گردید. یافته ها 21 مؤلفه همبسته با ارتقای مدیریت منابع انسانی سازمان را معرفی کرد SPSS نرم افزار مدیریت « و » مدیریت عملکرد « ،» تقویت زیرساختها « ،» مدیریت برخورد « که براساس میزان تأثیر به ترتیب در طبقه های دسته بندی شدند. همچنین آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که این مؤلفه ها با یکدیگر از همبستگی درونی » دانش خوبی برخوردارند. بر این اساس، مدل ارتقای مدیریت منابع انسانی سازمان ارائه شد.مطالب دیگر:
📖دانلود نمونه سوال های مربوط به حیطه شناختی در شش سطح📖بررسی جاذبه هاي اكوتوريستي استان خوزستان📖بررسی اندازه گیری مشخصات جریان آب در رودخانه ها📖بررسی دیدگاه ها و نظریات روانشناسان در خصوص افسردگی📖بررسی جایگاه درخت و ارتباط میان درختکاری با معنویت📖نمونه پرسشنامه خام بررسی سطح رضایت شغلی کارکنان📖بررسی معماری کاخ ها و بناها در دوره اشکانیان (پارتیان)📖بررسی انواع آفات در درختان میوه📖دسته بندی انواع گیاهان📖دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود📖مدگرايی و علل گرايش جوانان به مد📖بررسی وجه اشتراک و افتراق دیه و ارش در فقه و حقوق ایران📖بررسی انواع فرآیندهای تکثیر غیر جنسی گیاهان📖بررسی ارتباط میان عشق و ازدواج📖بررسی انواع گیاهانی که از آنها برای ساختن رنگ استفاده می شود📖بررسی انواع بتن های مقاوم بتن های سبک و سنگین📖اضطراب و منشأ و علل اضطراب و انگيزه هاي آن📖بررسی نقش و اهمیت تعریق در گیاهان📖پروپوزال آماده: بررسی اثر تابش گاما و نوترون بر خواص فیزیکی نانوکامپوزیت ها📖بررسی کلاهبرداری ارزی و عناصر تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری📖ساختمان و انواع و طريقه تنظيم و عمليات مختلف ماشين هاي تراش📖چند ضرب المثل از زبان های مختلف جهان📖بررسی عشق و محبت از دیدگاه اسلام📖ترویج کشاورزی بررسی ترویج کشاورزی در اندونزی و فیلیپین📖بررسی جایگاه و نقش فسفر در متابولیسم گیاهان